ติดตามผลการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา   จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

1.มหาวิทยาลัยปิด

4

6

10

2.มหาวิทยาลัยเปิด

2

1

3

3.มหาวิทยาลัยเอกชน

6

10

16

4.มหาวิทยาลัยราชภัฎ

13

29

42

5.วิทยาลัยพยาบาล-สาธารณสุข-ผู้ช่วยพยาบาล

5

11

16

6.ทหาร-ตำรวจ

3

-

3

7.อาชีวศึกษา

7

2

9

8.ไม่ศึกษาต่อ (ทำงาน/อื่นๆ...)

29

9

38

รวม

69

68

137

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2558
ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พอสังเขป

นายณัฐพล  ระวังงาน
หลักสูตรทันตสาธารณสุข 2 ปี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

นายศิวดล  น้อยแก้ว
หลักสูตรทันตสาธารณสุข 4 ปี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

นายอิสสระ   สินพูลผล
หลักสูตรทันตสาธารณสุข 4 ปี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

นางสาวอังคณา   บุญครอง
หลักสาธารณสุขชุมชน 4 ปี (โควตาอาจารย์)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

นายชายเจริญ  ธนะตระกูลพาณิช
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นายอภิสิทธิ์   ทองรอด
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

นางสาวชมพูนุท ชูก้าน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

นางสาวสุพาวดี  ไกรทองสุข
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวชนิษฐา  ทำมาอ่อง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวชุติมา   นามเสนาะ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวญาณิศา  บูชา
หลักสาธารณสุขชุมชน 4 ปี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

นางสาวพรทิพย์   พานทอง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวมนฑิรา  ดวงประทุม
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวมิตรา   ถนอมทรัพย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวศิริมา  เชื้อรามัญ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นางสาวเอเชีย  คำหอมจันทร์
ผู้ช่วยพยาบาล  1 ปี
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล

นายวรยศ  ศิริอนุชัย
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

นางสาวกรองแก้ว    คำหอมกุล
คณะเกษตร
หลักสูตรเกษตร สาขาโรคพืช
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวเพ็ญจันทร์  กาญจนรักษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรสัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปภัทสร  เสี่ยงเจริญผล
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

นายมนตรี    แจ่มจำรัส
คณะประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวพรวิณี  สุทธิยะรักษ์
คณะเกษตร
สาขาสัตวบาล
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นายศราวุธ   บุญลือพันธ์ภากร
คณะประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.แม่โจ้-ชุมพร

นายศิริวัฒน์   บานเย็น
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวอารียา  ศรีตองอ่อน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสุธิตา  แก้วกิริยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวอาภัสราพรรณ    ชาวขอนแก่น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(5 ปี)
สาขาคอมพิวเตอร์
มรภ.นครปฐม

นายปรีชา   พลายศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(5 ปี)
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
มรภ.นครปฐม

 

นายพีรดนย์  สุนทรวิภาค 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(5 ปี)
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
มรภ.นครปฐม

นางสาวเบญจวรรณ   ส่งสมบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)
  มรภ.สวนสุนันทา

นางสาวปนัดดา  เหมันต์
คณะครุศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา
มรภ.บ้านสมเด็จ

นายอนุรักษ์  แสงเกตุ 
คณะวิศวะกรรม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องกลการผลิต
มรภ.บ้านสมเด็จ

นางสาวจารุวรรณ  อนันต์จิระโชต์
คณะครุศาสตร์
สาขาปฐมวัย 
ม.สวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี

นายประยุทธ   สันตะคุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(5 ปี)
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
มรภ.นครปฐม

นายกฤษณะ   ชาวบางรัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(5 ปี)
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
มรภ.นครปฐม

นายวิชัย  สุริย์แสง
นักเรียนนายสิบทหารบก

นายสาธิต   ช้างป่าดี
นักเรียนจ่าทหารเรือ

นายชัยวัฒน์   วัดอักษร
นักเรียนจ่าทหารเรือ

 

นายเจษฎา   ชาวโพธิ์สระ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
สถาบันปัญญาภิวัฒน์

 

นางสาวอมิตา  ร่มโพธิ์ทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สถาบันปัญญาภิวัฒน์