นักเรียนจบ
ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


แถวที่ 1 ด.ช.ขวัญเมือง เชื้อรามัญ, ด.ช.ไพโรจน์ ชาวโพธิ์สระ, ด.ช.วรพล บุญลือพันธ์, ด.ช.จิรวัฒน์ ชูก้าน, ด.ช.ชาญณรงค์ บูรณโพธิ์ทอง,ด.ช.นภดล เกศมณี, ด.ช.อรรถพล เดชพุ่มไสว, ด.ช.อรรถพล ปิยะชน,
              ด.ช.ชูเกียรติ โพธิ์ทอง, ด.ช.ศุภโชค ไทรศรีคำ
แถวที่ 2 ด.ญ.ณิภาภรณ์ นามประภา, ด.ญ.มณฑิรา สว่างใจธรรม, ด.ญ.พิมพิศา โชคสุนทรกุล, ด.ญ.ปัทมาวดี ติดยง, ด.ญ.ศิริลักษณ์ ศรีมณฑา, ด.ญ.ศุภิญา ใจซื่อกุล, ด.ญ.มานิตา เหมือนด้วง, ด.ญ.ฐิตาภรณ์สำราญใจ,
              ด.ญ.วัลธษา ฤทธิ์ศิริ,
แถวที่ 3 ด.ญ.อาทิตญา คุ้มม่วงมี, ด.ญ.พิยดา แสงเกตุ, ด.ญ.วรรณรดา หาญกล้า, ด.ญ.ศศิประภา บุญครอง, ด.ญ.อังคณา บุญครอง, ด.ญ.ศศิธร แต่งตั้ง, ด.ญ.พรนภา เต็กเกล็ด, ด.ญ.อัญชลีพร พราหมสกุล,
              ด.ญ.ศศิธารา เอกชัยรุ่งโรจน์
แถวที่ 4 นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, นางสาวอรษา ชิดปราง

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


แถวที่ 1  ด.ช.กนกชัย กลิ่นสุข, ด.ช.สิทธิโชค บุญวงษ์, ด.ช.ศุภกร ปั้นบุญมี, ด.ช.ศุภโชค ม่วงพรวน, ด.ช.อมรเทพ ชูศรี,  ด.ช.ธนพล อุบลแก้ว, ด.ช.ภูมินทร์ ใจมั่น, ด.ช.สุมิตร แจ่มจำรัส, ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองหนองบัว
แถวที่ 2 ด.ช.พุฒิเมธ แดงประเสริฐ, ด.ช.ทักษิณ ช่วงวิเชียร, ด.ช.สหพล เอี่ยมชื่น, ด.ช.บุญชนะ แสงอุทัย, ด.ช.สุรศักดิ์  บูชา, ด.ช.อานนท์ ธัญญเจริญ, ด.ช.กันตพงศ์ พานิช, ด.ช.ชนะพงศ์ คณิตวิทยานันท์
แถวที่ 3 ด.ญ.เบญจวรรณ บูชา, ด.ญ.เจนจิรา ไกรทองสุข, ด.ญ.นุชจรี สมบูรณ์ดี, ด.ญ.หทัยรัตน์ นันตสุคนธ์,ด.ญ.ชุติมณฑน์ ศรีเจริญ, ด.ญ.วาสนา เขียวเซ็น, ด.ญ.ภูวริน ดาราแว๋ว, ด.ญ.พิมพ์ชนก คำมูล
แถวที่ 4 นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์, นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายอร่าม มากระจัน, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, นางชูศรี ชัยอารีกิจวัฒน์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


แถวที่ 1 ด.ช.จตุพร คงแสงพระพาย, ด.ช.ธนรัฐ ยอดแก้ว, ด.ช.สุวรรณลักษณ์ กลัดอยู่, ด.ช.ธนกร ประโยตัง, ด.ช.ศรัณญ์ อ่อนน้อม, ด.ช.พีรดนย์ ขุนพรม, ด.ช.ธนวัตร ทองเอก, ด.ช.มงคล งามล้วน,
              ด.ช.พงศธร ทองประเสริฐ
แถวที่ 2 ด.ญ.วิมล ปินะถา, ด.ช.พงศธร กุลฮวด, ด.ช.ยุทธศักดิ์ พึ่งจะแย้ม, ด.ช.ธีรภัทร เวียงสมุทร, ด.ช.อานนท์ จั่นเจริญ, ด.ช.วีรภัทร แสงเกตุ, ด.ช.สหรัฐ สุริวรรณ, ด.ญ.ฉัตรพร พูลสำราญ
แถวที่ 3 ด.ญ.สุดารัตน์ เดชา, ด.ญ.รัตนาภรณ์ กลิ่นพิกุล, ด.ญ.เบญจมาศ ชาวหน้าไม้, ด.ญ.วาสนา มณีวงษ์,ด.ญ.ศิริลักษณ์ เสาวงจันทร์, ด.ญ.มาเรียม ยูโซ๊ะ, ด.ญ.ปรางค์ทิพย์ พรมมา, ด.ญ.ภัสราพร สุดใจดี,
              ด.ญ.สุดารัตน์ นิ่มอนงค์, ด.ญ.สกุณา จันทร์ฉาย, ด.ญ.จนสิตา เทียนทองคำ
แถวที่ 4 นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี,นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4


แถวที่ 1 ด.ช.โสภณ คงเวียง, ด.ช.จักรพันธ์ เสาวงจันทร์, ด.ช.ศิริศักดิ์ ปานทองคำ, ด.ช.เจษฎาพล รูปสมดี, ด.ช.ศักรวัฒน์ น้อยเลิศ, ด.ช.สิทธิชาติ เกิดวิชัย, ด.ช.พีรพงษ์ บัวบาน, ด.ช.ศุภเสกข์ เมธียนต์พิริยะ,
              ด.ช.ชวลิต ทรัพย์ผล
แถวที่ 2 ด.ญ.เกตน์สิรี พันโท, ด.ญ.จุฑาทิพย์ อนุพันธ์, ด.ญ.ธัญลักษณ์ คำสักดี, ด.ญ.อริสา จันทร์อุทัย, ด.ญ.สุพรรณษา บางบ่อ, ด.ญ.อารียาแสงฉาย
แถวที่ 3 ด.ญ.สุพรรณษา จิรวงศ์รุ่งเรือง, ด.ญ.มณฑิรา วิวัฒน์กสิกิจ, ด.ญ.ธุวพร บูชา, ด.ญ.เสาวลักษณ์ จันทร์บริบูรณ์, ด.ญ.อารียา เรืองหิรัญวนิช, ด.ญ.จิรารัฐ บุญมี, ด.ญ.กรรณิการ์ ศรีภักดี
แถวที่ 4 นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, นางสาวศศิวิมล พลเสริม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


แถวที่ 1 ด.ช.ศรารุต ปัญดิษฐ์, ด.ช.บุญชัย นุ่มศรีนวล, ด.ช.อภิสิทธิ์ แก้วอุดร, ด.ช.กฤษณชัย ใจธรรม, ด.ช.ธนพนธ์สอนกลิ่น, ด.ช.ภูริทัชชาวโพธิ์สระ, ด.ช.นราวิชญ์ ประเสริฐสุด, ด.ช.โสภณ บุญช่วย,
              ด.ช.พลกฤต ทรัพย์ประสม
แถวที่ 2 ด.ญ.อรุณี คำทับทิม, ด.ญ.ปนัดดา เทศวงษ์, ด.ญ.สุดาพร ปิ่นแก้ว, ด.ญ.พรพิมล แก้วมล, ด.ญ.อวัสรา ทองเอก, ด.ญ.จันทร์จิรา อาจยุทธ, ด.ญ.กระถิน ทองมา, ด.ญ.พิมประพัฒน์ สวัสดิ์วงษ์,
              ด.ญ.กิตติยาภรณ์ จันทวาส
แถวที่ 3 นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์, นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, น.ส.เนวรัตน์ สนธิเณร

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


แถวที่ 1 น.ส.อรญา ประสารเสือ, น.ส.ปุณยาพร เที่ยงตรงดี, นายศิวดล น้อยแก้ว, นายอภิสิทธิ์ ทองรอด, นายสามภพ หวังแซงกลาง, นายสาธิต ช้างป่าดี, นายวิชัย สุริย์แสง, นายพีรพล นามเสนาะ,
              นายวรยศ ศิริอนุชัย, นายชายเจริญ ธนะตระกูลพาณิช, น.ส.ชุติมา นามเสนาะ, น.ส.มินตรา ถนอมทรัพย์
แถวที่ 2 น.ส.กิตติมาพร พันธ์สีนาม, น.ส.ศิริมา เชื้อรามัญ, น.ส.วาริพินท์ชวโรกร, น.ส.จิดาภา พิมพิรัตน์, น.ส.อภัสราพรรณ ชาวขอนแก่น, น.ส.ชนิษฐา ทำมาอ่อง, น.ส.พรทิพย์ พานทอง, น.ส.เบญจวรรณ ส่งสมบูรณ์,
              น.ส.สุธิตา แก้วกิริยา, น.ส.ภานุชนารถ ปิ่นแก้ว, น.ส.กรองแก้วคำหอมกุล, น.ส.ญาณิศา บูชา, น.ส.อังคณา บุญครอง
แถวที่ 3 น.ส.กุสุมา ศรีนาคเรือง, น.ส.กนกวรรณ ปิ่นแก้ว, น.ส.ปภัทสร เสี่ยงเจริญผล, น.ส.มณฑิรา ดวงประทุม, น.ส.สุดารัตน์ แจ่มจำรัส, น.ส.ศศิธร ยอดวิถี, น.ส.เบญจวรรณ รื่นภาคบุตร, น.ส.สิริพรรษา ใจซื่อกุล,
              น.ส.สุพัตรา โปริสา, น.ส.กนกรัตน์ มณเฑียรทอง, น.ส.เพ็ญจันทร์ กาญจนรักษ์, น.ส.สุดารัตน์ ทรัพย์ผล, น.ส.อุบลรักษ์ ใจยั่งยืน, น.ส.อารีรัตน์ ปานอำพันธ์
แถวที่ 4 นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์, นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายอร่าม มากระจัน, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์,นางรุ่งทิวา เกษดี, นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทับ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2


แถวที่ 1 นายประยุทธ สันตะคุ, นายบันลือศักดิ์ สุขเกษม, นายอิสสระ สินพูลผล, นายพุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล,นายณัฐวุฒิ บุญประสิทธิ์, นายธนภัส ใหม่เอี่ยม, นายมนตรี แจ่มจำรัส, นายรัฐกร โพธิ์งาม,
              นายสรศักดิ์ นิยมทอง,นายอนุรักษ์ แสงเกตุ, นายเอกราช พันธุ์สมบูรณ์
แถวที่ 2 น.ส.รัตติยา เสาวงจันทร์, น.ส.กัญญารัตน์ พึ่งจะแย้ม, น.ส.พรพรรษา ล้อมมหาดไทย, น.ส.เบญจมาศ บูชา,น.ส.พรจุฬาลักษณ์ สุดใจดี, น.ส.อมิตา ร่มโพธิ์ทอง, น.ส.ผกาวรรณ ปานอำพันธ์,
              น.ส.พรวิณี สุทธิยะรักษ์, น.ส.ชุติมณฑน์ ชิดเชื้อ, น.ส.ปิยะพร ปิ่นแก้ว, น.ส.ลลิตาเรียงทรัพย์, น.ส.อภิญญา อาจยุทธ, น.ส.นิตยา ปานอำพันธ์
แถวที่ 3 น.ส.สุนันทา ดาวเรือง, น.ส.ภาสินี กันเจียก, น.ส.เนตรชนก บำรุงเขต, น.ส.ชนิดา ธาราแสวง, น.ส.สุวัจนา ปิ่นแก้วน.ส.สายชล บุญจารึกน.ส.หัทยา อ่อนละมูล, น.ส.สุมาภรณ์ ทับทิมศรี,
              น.ส.ดวงแก้ว สงวนศักดิ์ศรี, น.ส.เอเซียคำหอมจันทร์, น.ส.กาญจนา ศรีนาคเรือง, น.ส.ปิยดา แก้วมีศรี
แถวที่ 4 นางสาววารี คชศิลา, นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายอร่าม มากระจัน, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


แถวที่ 1 นายพรหมมินร์สูนย์กลาง, นายธนพล เหมือนด้วง, นายศราวุธ บุญลือพันธ์ภากร, นายศิริวัฒน์ บานเย็น, นายอนิรุธ วงศ์ศรีเพ็ง, นายศราวุฒิ เพ็ชรไสดี, นายวิทวัส วงษา, นายอดิศักดิ์ ดอนริมไพร,
              นายพูนทรัพย์ โพละนก, นายอดิเทพ ช่วงวิเชียร, นายเกียรติชัย ทับทิม, นายธีรภัทร เทศทอง
แถวที่ 2 นายณัฐพล วงศ์จันทร์ดี, น.ส.พัชรี เรือนนาค, น.ส.ปนัดดา เหมันต์, น.ส.สุฑามาส เหมือนประสาท, น.ส.กรองทอง สุขเกษม, น.ส.อรอุมา สังข์เงิน, น.ส.อาทิตยา ชูก้าน, น.ส.เจนณิษา ปานอำพันธ์,
              น.ส.พรนิภา รัตนศิลาชัย, น.ส.อารีรัตน์ สุขปาน, น.ส.ชื่นกมล ฉิมวงษ์, นายธีรภูมิ แสงเกตุ,
แถวที่ 3 น.ส.เสาวดี สงประชา, น.ส.อารียา ศรีตองอ่อน, น.ส.จตุรพร เจี่ยสมบุญ, น.ส.สุจิตรา วรรณประเสริฐ, น.ส.สุพาวดี ไกรทองสุข, น.ส.ชลธิชา เทียนทอง, น.ส.อัญชิษฐา กุลสอน, น.ส.สมฤดี ชะลอจิตต์,
              น.ส.ศศิธร สนธิเณร, น.ส.สายนธี บุญมี, น.ส.จารุวรรณ อนันต์จิระโชติ
แถวที่ 4 นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายอร่าม มากระจัน, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, น.ส.นาริสาเรืองสุรีย์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


แถวที่ 1 นายประวิทย์ แจ้งสว่าง, นายพีรดนย์ สุนทรวิภาต, นายฉลองชัย ธรรมวัฒนกิจ, นายศิริพัฒน์ พึ่งจะแย้ม, นายชาตรี แดงสียุน, นายณัฐวุฒิชูกลิ่นหอม, นายพิทักษ์พล ชาญพิทักษ์สมุทร, นายอัศวิน แจ่มจำรัส,
              นายมานัสวิน สุกรีวานัฏ, นายกิตตินันท์ รูปสมดี
แถวที่ 2 นายนัฐพล วงค์สมศรี, นายศุภสิทธิ์ ศรีทอน, นายดิเรกโมอุ่ม, นายปรีชา พลายมี, น.ส.กัญญาภัค คำมีมา, นายณัฏฐ์สิชฌ์ เพชรศรีงาม,นายกฤษณะ ชาวบางรัก, นายวาริน ปันจันสิงห์, นายยุทธภูมิ พึ่งจะแย้ม,
              นายชัยเชษฐ์ ล้อมมหาดไทย
แถวที่ 3 นายสุชาติ กฤษณชาญดี, นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์, นายอร่าม มากระจัน, นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์, นางรุ่งทิวา เกษดี, นายปภาณโอนอ่อนปภากุล