โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นิเทศติตามผลการเรียนการส อน
ของครู 5 กลุ่มสาระวิชาหลักจากสหวิทยาเขต

 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ติวO-Netวิชาภา ษาไทย
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1
ป ระจำปีการศึกษา 2558   ของโรงเรียนในเขตบริการ

 

นิทรรศการเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 37
" ตลาดนัดคุณธรรม วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการติวเพิ่มประสิทธิ์ภาพ ประสิทธิผลการเรียนการสอน
เพื่อการสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 กลุ่มสาระวิชาหลัก