สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาปีการศึกษา2557


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

ประเมินตนเอง
(โรงเรียน)

ผลการตรวจสอบ
(คณะกรรมการ)

คะแนน

รวม

ร้อยละ/ระดับที่ได้

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

30.00

 

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ
มีสุนทรียภาพ

5.00

5.00

 

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

5.00

5.00

5

 

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล         

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตร

5.00

 

4

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

50.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

10.00

10.00

 

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10.00

10.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

ผลการประเมินตนเอง
(โรงเรียน)

ผลการตรวจสอบ
(คณะกรรมการ)

คะแนน

รวม

ร้อยละ/ระดับที่ได้

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

มาตรฐานที่ 10สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

10.00

10.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ

10.00

10.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

 

10.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

10.00

10.00

5

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา

 

50.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น

5.00

5.00

5

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

50.00

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

5.00

50.00

5

5

ดีเยี่ยม