ประชุมผู้ปกครอง และชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
แจกเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

 

พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน และภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โรงฝึกงาน, อาคาร 6, อาคารหอประชุม