ยินดีกับความสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรุณศิริอิฐสุวรรณศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางชาติรส เลิศรัตนปัญโญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


               

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลครูดีเด่น

นางพูนพิศมัย  คงจิ๋ว

นางสาวผกา  ภูผา

นางประคอง  เทศทอง

นางเนาวรัตน์  ศรีวรรณคำ

นางอุมาพร  การภักดี

นางสาวหทัย  ศรีสิงห์

นางสาวอรุณศิริ  อิฐสุวรรณศิลป์

นางสาวดารารัตน์  เลิศหงิม

นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณทับ

นายเอกลักษณ์  บุญลือ

นางจิราภรณ์  ซิรุคก้า

 

นางสาวอรษา  ชิดปราง(ไม่ได้ไปรับ)

               

ศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

เกษียณอายุราชการ
นายป่วน  ธรรมสนธิเจริญ
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2498
รับราชการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2527ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ ช.4