วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ด้านเทคโนโลยี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียน ใฝ่รู้และรอบรู้ด้านเทคโนโลยี

๓. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน และการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

๒. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

๓. นักเรียนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพสามารถนำเสนอผลงาน บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

๔.นักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง