โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2502 โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนสองพี่น้อง" ต่อมาได้เติมคำว่า "วิทยา" ท้ายชื่อเพราะมีชื่อพร้องกันถึง 3 โรง
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 15 คน อาคารเรียนยังไม่มี ต้องไปเรียนที่โรงเรียนสองพี่น้อง (สปช.) โดยมี นายกรอง หงษ์โต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ (อาคาร 1 ปัจจุบัน ) โดยมี นายสนิท ธรรมโกศล เป็นครูใหญ่ และปีการศึกษา 2524 เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยุทธ แสงทองดี เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดสอน ม.4 และ ม.ศ. 4 เป็นปีแรก

ความเป็นมาเกี่ยวกับอาคารและสถานที่

อาคาร 1 เป็นอาคารหลังแรก สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค โดยขุนขยันกิจการ (กำนันตำบลบางตาเถรขณะนั้น)ร่วมกับระชาช น
ในท้องถิ่น สร้างบนที่ดินบริจาคของนางยิ้ม ปานอำพันธ์ จำนวน 10 ไร่ ตัวอาคารเป็นไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง
8 เมตร ยาว 27 เมตร มี 3 ห้อง

อาคาร 2 สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 170,000 บาท และเงินสมทบ โดย
ขุนขยันกิจการ จำนวน 98,375.50 บาท ตัวอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง กว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างปี พ.ศ.2507

อาคาร 3 สร้างด้วยเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ปี พ.ศ. 2514 และได้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 320,000 บาท ปี พ.ศ. 2514 ในปี พ.ศ. 2514 สร้างบนที่ดินบริจาค โดย นางวนิดา ปานอำพันธ์ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน ตัวอาคารเป็นตึก 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 90 เมตร

อาคาร 4 อาคารคหกรรม สร้างปี พ.ศ. 2512 ด้วยเงินงบประมาณ 70,000 บาท
ตัวอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กว้าง 10 เมตร ยาว 10.5 เมตร

อาคาร 5 อาคารหอสมุด - โรงอาหาร สร้างปี พ.ศ. 2513 ด้วยเงินงบประมาณ 200,000 บาท เป็นอาคารตึกพื้นไม้ กว้าง 12 เมตร ยาว 72 เมตร พ.ศ. 2546 ปรับปรุงเป็นห้องสมุด โดยงบบริจาคจากสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ จำนวน 600,000 บาท

อาคาร 6 สร้างปี พ.ศ. 2526 ด้วยเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท เป็นอาคารแบบ 216 ล อาคารเป็นตึก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 81 เมตร

อาคาร 7 โรงฝึกงาน สร้างปี พ.ศ. 2527 ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 780,000 บาทอาคารเป็นตึกขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 27 เมตร

อาคาร 8 อาคารหอประชุม - โรงอาหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นอาคาร แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) เงินงบประมาณ 7,194,000 บาท ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

บ้านพักครู 10 หลัง, บ้านพักภารโรง 2 หลัง, ห้องส้วมนักเรียน 4 หลัง, สนามฟุตบอล 1 สนาม, สนามบาสเกตบอล 1 สนาม, สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม, สนามตะกร้อ 1 สนาม