๑ . ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒ . ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการเรียนการสอนนำภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพัฒนาทรัพยากร และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน

๓ . ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสอดแทรกคุณธรรมความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด นิยมไทย

๔ . ส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพท้องถิ่นอย่างหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

๕ . ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาสุขภาพพลานามัย เน้นการออกกำลังกายเล่นกีฬา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรีและการศาสนา มีการจัดทำข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ พลานามัยมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพย์ติด และโรคเอดส์

๖ . ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย ทั้งในด้านการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรมไทย และนิยมไทย

๗ . ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นบรรยากาศและพฤติกรรมประชาธิปไตย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการเมืองและการปกครอง

๘ . ส่งเสริมด้านเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้ความร่วมมือกับสหวิทยาเขตชุมชนและเอกชน

๙ . ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู ในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม การทำผลงานทางวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติงาน การเน้นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด และนิยมไทย

๑๐ . ส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวางแผนข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์