นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นายสุชาติ กฤษณชาญดี
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางรุ่งทิวา เกษดี
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน