นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล
ครูชำนาญการ


นางชาติรส เลิศรัตนปัญโญ
ครูชำนาญการ พิเศษ
 

 


นางสาวอุมาพร อินทร์กล่ำ
ครูชำนาญการนางสาวจิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์
ครูชำนาญการ
 

นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
ครู

 


นายพิทยา จ้อยศรีเกตุ
ครู

 

นางสาวจันทิมา มณีวงษ์
ครูจ้างสอน