นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางทัศนีย์ ถีระแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชาติรส เลิศรัตนปัญโญ
ครูชำนาญการ พิเศษ
 


นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์
ครูชำนาญการ
 


นางสาวอุมาพร อินทร์กล่ำ
ครูชำนาญการ


นายพิทยา จ้อยศรีเกตุ
ครู