การสอนเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

กิจกรรมวันสุนทรภู่

              
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนรัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง  
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก  ฝึกฝนตนเองในทักษะต่างๆ ได้แก่  การแสดงบนเวที การแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากวัสดุเหลือใช้  การตอบคำถามการวาดภาพตัวละครในวรรณคดี การทายปริศนาจากภาพ เป็นต้น