นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางประพิชญ์ บูชา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรุ่งรัตน์ ภมรพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี เที่ยงอินทร์
ครูชำนาญการ
 

นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายวัชรินทร์ บุญมี
ครู