นายพีระ เทศทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางรุ่งทิวา เกษดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางประคอง เทศทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสามารถ เรือนทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายนภครินทร์ น้อยอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
ครู

นางสาวจันทิมา มณีวงษ์
ครูจ้างสอน