นางสาวสุภัทร ดอนพรไพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุชาติ กฤษณชาญดี
ครูชำนาญการพิเศษ