ตอบปัญหากฎหมายวันรพี 7 สิงหาคม 2558 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวแสงระวี ใจซื่อกุล
นางสาวศศิธร สุริแสง
นางสาวอรอนงค์ หอมกลิ่น

 

อบรมการสอนสังคมศึกษาแนวใหม่ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9
วันที่ 6 - 7 กันยายน 2558 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

เล่านิทานคุณธรรมได้รางวัลเหรียญทอง
          นางสาวสุพาวดี ไกรทองสุข
          เด็กหญิงปรีญาภรณ์ มูลหลวง

ตอบปัญหาวิชาการได้รางวัลเหรียญทอง
          นางสาวอรอนงค์ หอมกลิ่น
          นางสาวแสงระวี ใจซื่อกุล

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65
             

ประกวดมารยาท ม.ต้นได้รับรางวัลเหรียญทอง
          เด็กชายวิษณุ ใจธรรม
          เด็กหญิงสุมิตตา  ทิมินกุล   

ประกวดมารยาทม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นายบันลือศักดิ์  สุขเกษม 
          นางสาวพรพรรษา  ล้อมมหาดไทย 

 

เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  ประจำปี 2558 เรื่อง เนินทางพระ: ร่องรอยอารยธรรมเขมรก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา  วันที่ 26 กันยายน 2558

 

จัดสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอกวันที่ 1 ธันวาคม 2558