เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(PIM Train the trainer program)
จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558


 

 

ทุนโครงการ "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดีของโรงเรียน
ในโครงการ "กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน"
เพื่อเป็นทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี รุ่นที่ 7 คือ
นางสาวเอกอุมา ผิวแก้วดี คณะเกษตรสาขาวิชาเกษตรทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

งานแนะแนวโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาร่วมกับ U-ADD โรงเรียนสอบตรงอุดมศึกษา(นครปฐม)จัดทำโครงการ  “O-NET Sur e”
และ ติวGAT/PATให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยติวเตอร์มืออาชีพ ระหว่างวันที่  7-25 กันยายน  2558

งานแนะแนวร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

โครงการการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก “OpenHouse(เปิดประตูสู่วิทยาเขตกำแพงแสน)”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เมื่อวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558“สานพลังสร้างคุณภาพเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล”
วันที่ 29-30 มกราคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์