นางสาวอรษา ชิดปราง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวนาริสา เรืองสุรีย์
ครูชำนาญการ
 

นางสาวหทัย ศรีสิงห์
ครูชำนาญการ
   นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทับ
ครูชำนาญการ