นางเนาวรัตน์ ศรีวรรณคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางกฤษณา เนตรสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวศศิวิมล พลเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางสาวรัตนา หวังสุขดี
ครู


Mr. Abdul wahab