แข่งวาดภาพวันอาสาฬหบูชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่วัดป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
เด็กหญิงศศิธารา  เอกชัยรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 600 บาท

แข่งวาดภาพกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
                เด็กหญิงศศิธารา  เอกชัยรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมดินสอสีไม้

 

แข่งวาดภาพวัดระลึกถึงสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานนิทรรศการดนตรี ลีลา ศิลป์ ครั้งที่ 5 ปี 2558 ที่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 65

ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนระดับภาคแข่งระดับชาติอันดับ2

เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3ได้รับรางวัลเหรียญทอง

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลเหรียญทอง

อบรมศิลปะที่โรงแรมชวาลันรีสอร์ท ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7