ข้อมูลนักเรียน(ณ  วันที่10  มิถุนายน 2558)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  746  คน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน


ระดับชั้น
เรียน

จำนวน
ห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

5

75

55

130

ม.2

5

76

78

154

ม.3

5

64

59

123

ม.4

4

54

47

101

ม.5

4

51

51

102

ม.6

4

57

79

136

รวมทั้งหมด

27

377

369

746

ข้อมูลครูและบุคลากร


ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

1

-

-

รองผู้อำนวยการ

2

-

-

1

1

-

ครูประจำการ

12

36

-

14

34

-

ครูอัตราจ้าง

-

2

-

1

1

-

พนักงานราชการ

2

-

-

-

2

-

พนักงานธุรการ

-

1

-

-

1

-

นักการภารโรง

2

-

-

-

-

2

รวม

19

39

-

17

39

2

58