ข้อมูลนักเรียน(ณ  วันที่10 มิถุนายน 2560)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 689 คน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

4

90

73

163

ม.2

4

67

66

133

ม.3

4

70

51

121

ม.4

3

48

52

100

ม.5

3

39

37

76

ม.6

4

49

47

96

รวมทั้งหมด

22

363

326

689

ข้อมูลครูและบุคลากร


ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

1

-

-

รองผู้อำนวยการ

1

-

-

 

1

-

ครูประจำการ

9

33

-

15

27

-

ครูอัตราจ้าง

-

1

-

 

1

-

พนักงานราชการ

1

-

-

-

1

-

พนักงานธุรการ

-

1

-

-

1

-

นักการภารโรง

2

-

-

-

-

2

รวม

14

35

-

16

31

2

49
49