นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐพล หอมใจดี
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557


เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1- 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2560

ชมภาพกิจกรรมสื่อการสอนของครูเก่ง


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี
คุรุสภา


การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่ว่าเฉพาะ
ในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น
ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียก ว่าอุดมศึกษา
หมายความว่า การศึกษาที่ครบถ้วนที่อุดม ที่บริบูรณ์
แต่ต่อไปเมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน
มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้แม้จบปริญญาเอก
แล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่าไม่มีสิ้นสุด

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศิษย์เก่า...ที่เราภูมิใจ


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อดิสรณ์ พึ่งยา
ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7


รายละเอียดข้อมูลสมาคม

ขอขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุน
โรงเรียนในฝัน 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชมภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
และพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่่งยืน
ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก
ชมภาพกิจกรรม

สภ.บางตาเถร
ประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายสัมพันธ์รับขวัญลูก ส.น. ม.4
ชมภาพกิจกรรม
โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
ชมภาพกิจกรรม
 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
ชมภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินดนตรีไทย
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินภายในปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม


นิเทศติดตามกิจกรรม ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ชมภาพกิจกรรม

ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 1/2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT)
ชมภาพกิจกรรม

การประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
ชมภาพกิจกรรม


นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 2/2559
ชมภาพกิจกรรม
 
231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
E-mail : adminsn@sn.ac.th
Phone : 035-437-021, 035-437-023
Fax : 035-437-022