นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐพล หอมใจดี
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557


เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1- 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2560

ชมภาพกิจกรรมสื่อการสอนของครูเก่ง


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี
คุรุสภา


การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่ว่าเฉพาะ
ในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น
ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียก ว่าอุดมศึกษา
หมายความว่า การศึกษาที่ครบถ้วนที่อุดม ที่บริบูรณ์
แต่ต่อไปเมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน
มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้แม้จบปริญญาเอก
แล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่าไม่มีสิ้นสุด

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศิษย์เก่า...ที่เราภูมิใจ


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อดิสรณ์ พึ่งยา
ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7


รายละเอียดข้อมูลสมาคม

ขอขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุน
โรงเรียนในฝัน 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม

ตรวจสุขภาพฟัน
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมห้องเรียนสีขาว
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
ชมภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนักสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาและพฤติกรรม
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชมภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
และพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่่งยืน
ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก
ชมภาพกิจกรรม

สภ.บางตาเถร
ประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายสัมพันธ์รับขวัญลูก ส.น. ม.4
ชมภาพกิจกรรม
โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
ชมภาพกิจกรรม
 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
ชมภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินดนตรีไทย
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินภายในปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม


นิเทศติดตามกิจกรรม ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ชมภาพกิจกรรม

ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 1/2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT)
ชมภาพกิจกรรม

การประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
ชมภาพกิจกรรม


นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 2/2559
ชมภาพกิจกรรม
 
231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
E-mail : adminsn@sn.ac.th
Phone : 035-437-021, 035-437-023
Fax : 035-437-022