นายอร่าม มากระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐพล หอมใจดี
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557


เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1- 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแบบรับตรง
และระบบโควตาหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2558

ชมภาพกิจกรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางชาติรส เลิศรัตนปัญโญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

จังหวัดสุพรรณบุรี
คุรุสภา

 
 

การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคนและไม่ใช่ว่าเฉพาะ
ในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น
ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียก ว่าอุดมศึกษา
หมายความว่า การศึกษาที่ครบถ้วนที่อุดม ที่บริบูรณ์
แต่ต่อไปเมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน
มิฉะนั้นคนเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้แม้จบปริญญาเอก
แล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่าไม่มีสิ้นสุด

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ศิษย์เก่า...ที่เราภูมิใจ


รายละเอียดข้อมูลสมาคม

ขอขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุน
โรงเรียนในฝัน

 
 
 

โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชมภาพกิจกรรม

ค่ายสัมพันธ์ รับขวัญลูก ส.น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชมภาพกิจกรรม

ชมรม To Be Number One
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมใส่เสื้อเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม"รวมใจไหว้ครู "
เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู

ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

เสื้อเหลืองถวายพระพรในหลวง

ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559

ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาแกนนำและสร้างเครือข่ายเยาชน
พร้อมปรับปรุงตนเข้าสู่ AEC
ชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี : ชมรมกล้าตะวันสองพี่น้องวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

บริจาคโลหิต

ชมภาพกิจกรรม

พิธีสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนากองลูกเสือแห่งชาติ
ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรม

โครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจแก้ปัญหาเยาวชน

ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
สร้างฝาย บ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ชมภาพกิจกรรม


แห่เทียนจำนำพรรษา
ชมภาพกิจกรรม


ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุโบอ่อง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม


รณรงค์ออกเสียงประชามติ
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่
ชมภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมกีฬาภายใน
ชมภาพกิจกรรม


งานเกษียณราชการ
ผู้อำนวยการอร่าม มากระจัน
ชมภาพกิจกรรม


งานเกษียณราชการ
ครูชูศรี ชัยอารีกิจวัฒน์
ชมภาพกิจกรรม

 
 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
ชมภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชมภาพกิจกรรม

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินดนตรีไทย
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชมภาพกิจกรรม

คุณพวงเพชร กันยาบาล
ตรวจเยี่ยมห้องประชุมธนาคารกรุงไทย
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินภายในปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม


นิเทศการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม


นิเทศติดตามกิจกรรม ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
ชมภาพกิจกรรม


ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
มอบทุนอนาคตไทย ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559
ชมภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT)
ชมภาพกิจกรรม
 
231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
E-mail : suchat.kri@Gmail.com , suchatray@hotmail.com
Phone : 035-437-021, 035-437-023
Fax : 035-437-022